Có 1 kết quả:

光宗耀祖 guāng zōng yào zǔ

1/1

guāng zōng yào zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bring honor to one's ancestors