Có 2 kết quả:

广播地址 guǎng bō dì zhǐ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ廣播地址 guǎng bō dì zhǐ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

broadcast address

Từ điển Trung-Anh

broadcast address