Có 2 kết quả:

广场恐惧症 guǎng chǎng kǒng jù zhèng廣場恐懼症 guǎng chǎng kǒng jù zhèng

1/2

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia

Từ điển Trung-Anh

agoraphobia