Có 2 kết quả:

广度 guǎng dù ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ廣度 guǎng dù ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

breadth

Từ điển Trung-Anh

breadth