Có 2 kết quả:

广谱 guǎng pǔ ㄍㄨㄤˇ ㄆㄨˇ廣譜 guǎng pǔ ㄍㄨㄤˇ ㄆㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

broad spectrum

Từ điển Trung-Anh

broad spectrum