Có 2 kết quả:

广域网 guǎng yù wǎng ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ廣域網 guǎng yù wǎng ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) wide area network
(2) WAN

Từ điển Trung-Anh

(1) wide area network
(2) WAN