Có 2 kết quả:

广域网路 guǎng yù wǎng lù ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ廣域網路 guǎng yù wǎng lù ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) wide area network
(2) WAN

Từ điển Trung-Anh

(1) wide area network
(2) WAN