Có 1 kết quả:

鬼怪 guǐ guài

1/1

guǐ guài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hobgoblin
(2) bogey
(3) phantom

Một số bài thơ có sử dụng