Có 1 kết quả:

鬼叫 guǐ jiào

1/1

guǐ jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to holler
(2) to squawk