Có 1 kết quả:

鬼婆 guǐ pó ㄍㄨㄟˇ ㄆㄛˊ

1/1

guǐ pó ㄍㄨㄟˇ ㄆㄛˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Caucasian woman (Cantonese)