Có 1 kết quả:

鬼蜮 guǐ yù ㄍㄨㄟˇ ㄩˋ

1/1

guǐ yù ㄍㄨㄟˇ ㄩˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) treacherous person
(2) evil spirit

Một số bài thơ có sử dụng