Có 1 kết quả:

垝垣 guǐ yuán

1/1

guǐ yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) collapsed wall
(2) ruined wall

Một số bài thơ có sử dụng