Có 2 kết quả:

跪地求饒 guì dì qiú ráo跪地求饶 guì dì qiú ráo

1/2

Từ điển Trung-Anh

to kneel and beg forgiveness

Từ điển Trung-Anh

to kneel and beg forgiveness