Có 2 kết quả:

貴族化 guì zú huà ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ贵族化 guì zú huà ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

aristocratic

Từ điển Trung-Anh

aristocratic