Có 2 kết quả:

滚瓜烂熟 gǔn guā làn shú ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄚ ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ滾瓜爛熟 gǔn guā làn shú ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄚ ㄌㄢˋ ㄕㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. ripe as a melon that rolls from its vine (idiom); fig. to know fluently
(2) to know sth inside out
(3) to know sth by heart

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. ripe as a melon that rolls from its vine (idiom); fig. to know fluently
(2) to know sth inside out
(3) to know sth by heart