Có 2 kết quả:

鍋台 guō tái锅台 guō tái

1/2

guō tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

top of a kitchen range

guō tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

top of a kitchen range