Có 2 kết quả:

国际音标 guó jì yīn biāo ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄧㄣ ㄅㄧㄠ國際音標 guó jì yīn biāo ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄧㄣ ㄅㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

international phonetic alphabet

Từ điển Trung-Anh

international phonetic alphabet