Có 2 kết quả:

国家兴亡,匹夫有责 guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé國家興亡,匹夫有責 guó jiā xīng wáng , pǐ fū yǒu zé

1/2

Từ điển Trung-Anh

The rise and fall of the nation concerns everyone (idiom). Everyone bears responsibility for the prosperity of society.

Từ điển Trung-Anh

The rise and fall of the nation concerns everyone (idiom). Everyone bears responsibility for the prosperity of society.