Có 2 kết quả:

果实散播 guǒ shí sàn bō果實散播 guǒ shí sàn bō

1/2

Từ điển Trung-Anh

fruit dispersal

Từ điển Trung-Anh

fruit dispersal