Có 2 kết quả:

过半 guò bàn過半 guò bàn

1/2

guò bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) over fifty percent
(2) more than half