Có 2 kết quả:

过程比终点更美 guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄥˋ ㄇㄟˇ過程比終點更美 guò chéng bǐ zhōng diǎn gèng měi ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄥˋ ㄇㄟˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) The process is more beautiful than the outcome.
(2) It is better to travel hopefully than to arrive.

Từ điển Trung-Anh

(1) The process is more beautiful than the outcome.
(2) It is better to travel hopefully than to arrive.