Có 2 kết quả:

过而能改,善莫大焉 guò ér néng gǎi , shàn mò dà yān ㄍㄨㄛˋ ㄦˊ ㄋㄥˊ ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄧㄢ過而能改,善莫大焉 guò ér néng gǎi , shàn mò dà yān ㄍㄨㄛˋ ㄦˊ ㄋㄥˊ ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄧㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

If one can change after making a mistake, there is nothing better (idiom)

Từ điển Trung-Anh

If one can change after making a mistake, there is nothing better (idiom)