Có 2 kết quả:

过目 guò mù過目 guò mù

1/2

guò mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look over

guò mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look over

Một số bài thơ có sử dụng