Có 2 kết quả:

过山车 guò shān chē過山車 guò shān chē

1/2

guò shān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

roller coaster

guò shān chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

roller coaster