Có 2 kết quả:

过载 guò zài過載 guò zài

1/2

guò zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

overload

guò zài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

overload