Có 1 kết quả:

哈尼 hā ní

1/1

hā ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

honey (term of endearment) (loanword)