Có 2 kết quả:

海滨 hǎi bīn海濱 hǎi bīn

1/2

hǎi bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shore
(2) seaside