Có 2 kết quả:

海錯 hǎi cuò海错 hǎi cuò

1/2

hǎi cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

seafood delicacy

hǎi cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

seafood delicacy