Có 2 kết quả:

海难 hǎi nàn海難 hǎi nàn

1/2

hǎi nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

perils of the sea