Có 2 kết quả:

海难 hǎi nàn ㄏㄞˇ ㄋㄢˋ海難 hǎi nàn ㄏㄞˇ ㄋㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

perils of the sea