Có 2 kết quả:

海相 hǎi xiàng海象 hǎi xiàng

1/2

hǎi xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

walrus