Có 2 kết quả:

海洋性气候 hǎi yáng xìng qì hòu海洋性氣候 hǎi yáng xìng qì hòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

maritime climate

Từ điển Trung-Anh

maritime climate