Có 2 kết quả:

寒光閃閃 hán guāng shǎn shǎn寒光闪闪 hán guāng shǎn shǎn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to glitter like frost and snow (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to glitter like frost and snow (idiom)