Có 2 kết quả:

寒喧 hán xuān寒暄 hán xuān

1/2

hán xuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exchange conventional greetings
(2) to exchange pleasantries

Một số bài thơ có sử dụng