Có 1 kết quả:

毫米汞柱 háo mǐ gǒng zhù

1/1

háo mǐ gǒng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) millimeter of mercury
(2) mmHg (unit of pressure)