Có 1 kết quả:

嚎啕大哭 háo táo dà kū

1/1

háo táo dà kū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wail
(2) to bawl (idiom)