Có 2 kết quả:

好汉不提当年勇 hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧˊ ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ ㄧㄨㄥˇ好漢不提當年勇 hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧˊ ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ ㄧㄨㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a real man doesn't boast about his past achievements (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a real man doesn't boast about his past achievements (idiom)