Có 2 kết quả:

好好学习,天天向上 hǎo hǎo xué xí , tiān tiān xiàng shàng好好學習,天天向上 hǎo hǎo xué xí , tiān tiān xiàng shàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

study hard and every day you will improve (idiom)

Từ điển Trung-Anh

study hard and every day you will improve (idiom)