Có 2 kết quả:

好記性不如爛筆頭 hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄌㄢˋ ㄅㄧˇ ㄊㄡˊ好记性不如烂笔头 hǎo jì xìng bù rú làn bǐ tóu ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄌㄢˋ ㄅㄧˇ ㄊㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the palest ink is better than the best memory (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the palest ink is better than the best memory (idiom)