Có 2 kết quả:

好借好还,再借不难 hǎo jiè hǎo huán , zài jiè bù nán好借好還,再借不難 hǎo jiè hǎo huán , zài jiè bù nán

1/2

Từ điển Trung-Anh

see 有借有還,再借不難|有借有还,再借不难 [you3 jie4 you3 huan2 , zai4 jie4 bu4 nan2]

Từ điển Trung-Anh

see 有借有還,再借不難|有借有还,再借不难 [you3 jie4 you3 huan2 , zai4 jie4 bu4 nan2]