Có 2 kết quả:

好酒貪杯 hǎo jiǔ tān bēi ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄢ ㄅㄟ好酒贪杯 hǎo jiǔ tān bēi ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄢ ㄅㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

good wine taken in excess (idiom); fond of the bottle

Từ điển Trung-Anh

good wine taken in excess (idiom); fond of the bottle