Có 2 kết quả:

好夢難成 hǎo mèng nán chéng好梦难成 hǎo mèng nán chéng

1/2

Từ điển Trung-Anh

a beautiful dream is hard to realize (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a beautiful dream is hard to realize (idiom)