Có 2 kết quả:

好言好語 hǎo yán hǎo yǔ好言好语 hǎo yán hǎo yǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) kind words
(2) sweet talk
(3) coaxing manner

Từ điển Trung-Anh

(1) kind words
(2) sweet talk
(3) coaxing manner