Có 2 kết quả:

好斗 hào dòu ㄏㄠˋ ㄉㄡˋ好鬥 hào dòu ㄏㄠˋ ㄉㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to be warlike
(2) to be belligerent

Từ điển Trung-Anh

(1) to be warlike
(2) to be belligerent