Có 2 kết quả:

耗时耗力 hào shí hào lì ㄏㄠˋ ㄕˊ ㄏㄠˋ ㄌㄧˋ耗時耗力 hào shí hào lì ㄏㄠˋ ㄕˊ ㄏㄠˋ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

requiring much time and effort

Từ điển Trung-Anh

requiring much time and effort