Có 1 kết quả:

好整以暇 hào zhěng yǐ xiá

1/1

hào zhěng yǐ xiá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be calm and unruffled in the midst of chaos or at a busy time (idiom)