Có 1 kết quả:

呵喝 hē hè

1/1

hē hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shout loudly
(2) to bellow
(3) to berate