Có 2 kết quả:

喝凉水都塞牙 hē liáng shuǐ dōu sāi yá喝涼水都塞牙 hē liáng shuǐ dōu sāi yá

1/2

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be out of luck

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be out of luck