Có 2 kết quả:

河滨 hé bīn河濱 hé bīn

1/2

hé bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brook
(2) rivulet