Có 2 kết quả:

核不扩散 hé bù kuò sàn ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ核不擴散 hé bù kuò sàn ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

nuclear nonproliferation

Từ điển Trung-Anh

nuclear nonproliferation