Có 2 kết quả:

闔第光臨 hé dì guāng lín ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ阖第光临 hé dì guāng lín ㄏㄜˊ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the whole family is invited (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the whole family is invited (idiom)